แชร์ข้อความนี้

พญ. ปิยธิดา

ประเสริฐวิทย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. ปิยธิดา

ประเสริฐวิทย์

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
สาขาตจวิทยา & เลเซอร์รักษา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2551
  • วุฒิบัตรสาขาตจววิทยา เมื่อปี พ.ศ 2559
  • ประกาศนียบัตร อนุสาขาตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2561