แชร์ข้อความนี้

พญ. ปารมี

เบศรภิญโญวงศ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. ปารมี

เบศรภิญโญวงศ์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร? มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2554
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป เมื่อปี พ.ศ. 2560
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุศาสตร์โรคหัวใจ เมื่อปี พ.ศ. 2562