แชร์ข้อความนี้

นพ. ปัญจพล

วิทิตวโรดม

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. ปัญจพล

วิทิตวโรดม

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
ศัลยกรรม - กระดูกสันหลัง
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2551
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2558
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2560