แชร์ข้อความนี้

พญ. ประภิศพันธุ์

เจริญลักษณ์

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. ประภิศพันธุ์

เจริญลักษณ์

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2554
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต สอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปี พ.ศ. 2561