แชร์ข้อความนี้

นพ. ปทานนท์

ขวัญสนิท

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. ปทานนท์

ขวัญสนิท

ความชำนาญ
สาขาจิตเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2545
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Certificate in Suicide research and prevention S.t. Vincent’s mental health and the department of psychiatry , University of Melbourne and , Australia, 2012