แชร์ข้อความนี้

นพ. ปฐมพงศ์

ธรรมนิรมล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. ปฐมพงศ์

ธรรมนิรมล

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อปี พ.ศ. 2553
  • วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ เมื่อปี พ.ศ. 2560
  • ศึกษาต่อยอดสาขาออร์โธปิดิกส์เฉพาะทางด้านจุลยศัลยศาสตร์ทางมือ เมื่อปี พ.ศ. 2561