แชร์ข้อความนี้

นพ. นิทัศน์

จตุปาริสุทธิ์

ภาษา: จีนแต้จิ่ว, อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. นิทัศน์

จตุปาริสุทธิ์

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอับดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช