แชร์ข้อความนี้

พญ. นิชาภา

เหล่าวัฒนา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. นิชาภา

เหล่าวัฒนา

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2555
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี พ.ส.2560