แชร์ข้อความนี้

พญ. นันทรัตน์

วงษ์วรอาภรณ์

ภาษา: ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. นันทรัตน์

วงษ์วรอาภรณ์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปี พ.ศ. 2547
  • วุฒิบัติผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป เมื่อปี พ.ศ. 2553
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม เมื่อปี พ.ศ. 2555