แชร์ข้อความนี้

นพ. นวพล

ประคองวงษ์

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. นวพล

ประคองวงษ์

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2542
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2549