แชร์ข้อความนี้

นพ. นพดล

ปัญจวัฒนา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. นพดล

ปัญจวัฒนา

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยกรรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2556
  • วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ เมื่อปี พ.ศ. 2561
  • ประกาศนียบัตร อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลเลิศสิน เมื่อปี พ.ศ. 2561