แชร์ข้อความนี้

นพ. นพดล

ตรีประทีปศิลป์

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. นพดล

ตรีประทีปศิลป์

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยและวิทยาลัยการแพทย์ศรีรามจันทราประเทศอินเดีย ปี พ.ศ. 2553
  • ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านสาขาโสต สอ นาสิกวิทยา ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ 2561