แชร์ข้อความนี้

พญ. นทวรรณ

อมรฤทธิ์วณิช

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. นทวรรณ

อมรฤทธิ์วณิช

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี พ.ศ. 2556
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2562