แชร์ข้อความนี้

นพ. นคริน

สายหยุดทอง

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. นคริน

สายหยุดทอง

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2562