แชร์ข้อความนี้

พญ. ธนิสสร

ฉัตรอุดมสกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. ธนิสสร

ฉัตรอุดมสกุล

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อปี พ.ศ. 2556
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เมื่อปี พ.ศ. 2561
  • ประกาศนียบัตรการอบรมหลักศุตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่13 ณ กรมแพทย์ทหารบก เมื่อปี พ.ศ. 2562