แชร์ข้อความนี้

นพ. ธนพล

พงศ์นัชชา

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. ธนพล

พงศ์นัชชา

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2554
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2560
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2562