แชร์ข้อความนี้

นพ. ทศพล

เจียมตน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. ทศพล

เจียมตน

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2551
  • วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2555
  • วุฒิบัตรอนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2562