แชร์ข้อความนี้

นพ. ทรงสิทธิ์

อุดมสิน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. ทรงสิทธิ์

อุดมสิน

ความชำนาญ
สาขาจิตเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2528
  • วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2534