แชร์ข้อความนี้

นพ. ตรีดิยาธร

แก้วเกิด

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. ตรีดิยาธร

แก้วเกิด

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2547
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เมื่อปี พ.ศ.2552