แชร์ข้อความนี้

พญ. ดวงสิดี

วงศ์ตระกูล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. ดวงสิดี

วงศ์ตระกูล

ความชำนาญ
เวชปฏิบัติทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2550