แชร์ข้อความนี้

นพ. ณัฐวัฒน์

อัศววรฤทธิ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. ณัฐวัฒน์

อัศววรฤทธิ์

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2556
  • วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2562