แชร์ข้อความนี้

พญ. ณัฐธิดา

ยิ้มพงษ์

ภาษา: ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. ณัฐธิดา

ยิ้มพงษ์

ความชำนาญ
สาขาวิสัญญีวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2549
  • วุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2557