แชร์ข้อความนี้

นพ. ชินวิช

ธเนผสสกุลวัฒนา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. ชินวิช

ธเนผสสกุลวัฒนา

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
จักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2546
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2552