แชร์ข้อความนี้

นพ. ชาญสิริ

เสกสรรค์วิริยะ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. ชาญสิริ

เสกสรรค์วิริยะ

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
หู คอ จมูก - ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2556
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี พ.ศ.2562
  • ประกาศนียบัตรอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปี พ.ศ.2563