แชร์ข้อความนี้

พญ. ชนิดา

ขวัญฐิตินันท์

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. ชนิดา

ขวัญฐิตินันท์

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2551
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน วชิระพยาบาล ปี พ.ศ. 2554
  • American Board Certified in Nutritional Wellness; American naturopathic Certification Board(ANCB), 2013