แชร์ข้อความนี้

พญ. จิตติมา

เจริญสุข

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา & สมิติเวช ชลบุรี

พญ. จิตติมา

เจริญสุข

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา & สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรอนุมัติ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลชลบุรี
  • ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า