แชร์ข้อความนี้

พญ. จิตตินันท์

ชิ้นปิ่นเกลียว

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. จิตตินันท์

ชิ้นปิ่นเกลียว

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2555
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ.2559
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561