แชร์ข้อความนี้

พญ. จารุวรรณ

กิตติวราวุฒิ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. จารุวรรณ

กิตติวราวุฒิ

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ฟื้นฟู - การฝังเข็ม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2543
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เมื่อปี พ.ศ. 2551
  • ประกาศนียบัตรลักสูตรฝังเข็ม เมื่อปี พ.ศ. 2558