แชร์ข้อความนี้

นพ. จักรภพ

อนิวรรตกูล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. จักรภพ

อนิวรรตกูล

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปี พ.ศ. 2553
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เมื่อปี พ.ศ. 2556