แชร์ข้อความนี้

นพ. จักรพันธุ์

ศิริบริรักษ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. จักรพันธุ์

ศิริบริรักษ์

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อปี พ.ศ. 2549
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2555
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ เมื่อปี พ.ศ. 2561