แชร์ข้อความนี้

นพ. กีรติ

ประเสริฐผล

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. กีรติ

ประเสริฐผล

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก