แชร์ข้อความนี้

นพ. กาญจน์

โรจนานุกูลพงศ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. กาญจน์

โรจนานุกูลพงศ์

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2556
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ.2556
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์บูรณสภาพ