แชร์ข้อความนี้

พญ. กรวรรณ

วงศ์บางโพ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. กรวรรณ

วงศ์บางโพ

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2556
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2561