แชร์ข้อความนี้

พญ. กรพินธุ์

รัตนสัจธรรม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. กรพินธุ์

รัตนสัจธรรม

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2547
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (อันดับที่ 2) เมื่อปี พ.ศ. 2551
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา (อันดับที่ 1) เมื่อปี พ.ศ. 2554