แชร์ข้อความนี้

พญ. กรกมล

โกฉัยพัฒน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. กรกมล

โกฉัยพัฒน์

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ.2555
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2561