แชร์ข้อความนี้

พญ. กรกมล

กำบุญเลิศ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. กรกมล

กำบุญเลิศ

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อปี พ.ศ. 2555
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เมื่อปี พ.ศ. 2561