แชร์ข้อความนี้

ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน

ชั้น 2
ทุกวัน เวลา 07:00 - 16:00 น.
66 (0) 2378-9229 และ 66 (0) 2378-9329
info.srinakarin@samitivej.co.th

ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ได้รับการประกาศแต่งตั้งให้ดำเนินการเปิดศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน ( Samitivej Civil Aeromedical Center) เมื่อวันที่ 5 กพ. 2562 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ มีนายแพทย์ผู้ตรวจเพื่อออก หรือตรวจเพื่อต่ออายุใบสําคัญแพทย์ทุกชั้น

การบินเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อการทำงานของร่างกายมนุษย์ อันเนื่องมาจาก เมื่อทำการบินหรือเดินทางโดยอากาศยาน ทำให้มนุษย์ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สภาวะดังกล่าวได้แก่ การขึ้นไปที่ระยะสูง ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้ เนื่องจากความกดบรรยากาศที่ลดลง ความหนาแน่นของอากาศตลอดจนอุณหภูมิ และความชื้นที่ลดต่ำลงอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงของความเร็ว และถ้าเป็นการบินที่ซับซ้อน จะทำให้เกิดอาการหลงสภาพการบิน และผลกระทบจากอัตราเร่งของอากาศยาน อีกทั้งการที่เครื่องบินสามารถทำการบินได้เป็นระยะเวลานานและระยะ ทางที่ยาวไกล ทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้าและยังมีผลจากการจำกัดพื้นที่และการเคลื่อนไหวของร่างกาย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนเวลาของนาฬิกาชีวภาพของมนุษย์ ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการทำงานของร่างกายมนุษย์รวมเรียกว่า สรีระวิทยาการบิน (Aviation Physio logy)

การทำการบินเป็นการปฏิบัติงานที่ยุ่งยากและซับซ้อน จึงต้องการบุคคลที่มีความเหมาะสมของพื้นฐานด้านบุคลิกภาพ ระดับเชาว์ปัญญา ตลอดจนปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายที่เหมาะสมและรวดเร็ว เป็นต้น รวมเรียกว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาการบิน (Aviation Psychology)

มาตรฐานการออกใบสำคัญแพทย์

 • ใบสําคัญแพทย์ ชั้นหนึ่ง (Class 1 Medical Assessment) ออกให้สําหรับผู้ถือ หรือผู้ขอใบอนุญาตเป็นผู้ประจําหน้าที่ในตําแหน่ง
 1. นักบินพาณิชย์เอกเครื่องบิน
 2. นักบินพาณิชย์เอกเฮลิคอปเตอร์
 3. นักบินพาณิชย์เอกอากาศยานขึ้นลงทางดิ่ง
 4. นักบินผู้ช่วยเครื่องบิน
 5. นักบินพาณิชย์ตรีเครื่องบิน
 6. นักบินพาณิชย์ตรีเฮลิคอปเตอร์
 7. นักบินพาณิชย์ตรีอากาศยานขึ้นลงทางดิ่ง
 8. นักบินพาณิชย์นาวาอากาศ
 9. นักบินศิษย์การบินในตําแหน่ง (1) ถึง (8)
 10. ต้นหน
 11. นายช่างประจําอากาศยาน
 • ใบสําคัญแพทย์ ชั้นสอง (Class 2 Medical Assessment) ออกให้สําหรับผู้ถือ หรือผู้ขอใบอนุญาตเป็นผู้ประจําหน้าที่ในตําแหน่ง
 1. นักบินส่วนบุคคลเครื่องบิน
 2. นักบินส่วนบุคคลเฮลิคอปเตอร์
 3. นักบินส่วนบุคคลอากาศยานขึ้นลงทางดิ่ง
 4. นักบินส่วนบุคคลนาวาอากาศ
 5. นักบินเครื่องร่อน
 6. นักบินบัลลูน
 7. นักบินศิษย์การบินในตําแหน่ง (1) ถึง (6)
 • ใบสําคัญแพทย์ ชั้นสาม (Class 3 Medical Assessment) ออกให้สําหรับ
  ผู้ถือ หรือผู้ขอใบอนุญาตเป็นผู้ประจําหน้าที่ในตําแหน่งพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศและตําแหน่ง ศิษย์พนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ
 • ใบสําคัญแพทย์ ชั้นสี่ (Class 4 Medical Assessment) ออกให้สําหรับผู้ถือ
  หรือผู้ขอใบอนุญาตเป็นผู้ประจําหน้าที่ในตําแหน่งนักบินอากาศยานเบาพิเศษและตําแหน่งนักบินศิษย์การบินของอากาศยานเบาพิเศษ

การเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพด้านเวชศาสตร์การบิน: พนักงานต้อนรับ

 • เตรียมสมุดประจำตัวสำหรับพนักงานต้อนรับและสมุดประจำตัวนักบินพร้อมใบสำคัญแพทย์มาในวันตรวจ
 • งดรับประทานอาหาร 8-12  ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ ดื่มน้ำเปล่าได้ในโปรแกรมมาตรฐาน (ไม่มีการส่องกล้อง หรือตรวจพิเศษต่างๆ เช่น เอ็กซเรย์กลืนแป้ง การส่องกล้องทางเดินอาหาร การตรวจ CT เป็นต้น)
 • งดอาหารเสริมที่ไม่ได้ออกโดยแพทย์ 2-3 สัปดาห์ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 • แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย

กรณีการตรวจสุขภาพสำหรับการคัดเลือก

 • กรณีสายตาสั้น-สายตายาว ให้นำแว่นสายตามาในวันตรวจสุขภาพด้วย
 • กรณีมีการผ่าตัดแก้ไขสายตา ควรนำใบรับรองแพทย์โดยระบุค่าสายตาก่อนทำการแก้ไข
 • นำยาที่ท่านรับประทานเป็นประจำมาด้วย เพื่อให้แพทย์ทราบว่าท่านรับประทานยาใดบ้าง
 • สตรีที่อยู่ระหว่างการเป็นประจำเดือน ควรตรวจหลังหมดประจำเดือน 7 วัน
 • กรุณานัดหมายผ่าน ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน อย่างน้อย 3 วัน  ถ้าท่านไม่สะดวกมาตามวันนัดหมาย กรุณายกเลิกหรือเลื่อนนัดผ่านช่องทางข้างต้นเช่นกัน
 • ประวัติการเจ็บป่วยที่ต้องรักษาในโรงพยาบาล (ใน 1 ปี ที่ผ่านมา) กรุณา เตรียมใบรับรองแพทย์

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสุขภาพ

 • ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 ภาพ ถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
 • นำบัตรประชาชนหรือ Passport ติดตัวมาทุกครั้งที่เข้ารับการตรวจ
 • กรณีผู้รับการตรวจอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้เข้ารับการตรวจ
 • มีผู้ปกครองสายตรงพร้อมนำบัตรประชาชนผู้ปกครองมาด้วย
 • กรณีผู้ปกครองไม่สามารถมาได้ ให้สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองเอกสารมาด้วย
 • หมายเหตุโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการสำหรับการตรวจสุขภาพ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การปฏิบัติตัวเมื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 • ลงทะเบียนเข้ารับบริการ สำหรับผู้รับบริการที่ยังไม่มีประวัติสุขภาพ ติดต่อแผนกทะเบียนชั้น 1เพื่อทำประวัติผู้ป่วยใหม่ โดยต้องแสดงบัตรประชาชน พาสปอร์ต ประกอบการทำประวัติ
 • สำหรับผู้รับบริการตรวจด้านเวชศาสตร์การบินติดต่อที่ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือนสมิติเวช ( Samitivej Civil Aeromedical Center)) ชั้น 2 ด้านลิฟท์เหนือ
 • กรอกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ การดำเนินชีวิตปัจจุบัน ตามแบบสอบถาม
 • ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและตรวจสายตา
 • เจาะเลือดเพื่อส่งไปยังห้องปฏิบัติการ
 • พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำในการตรวจสุขภาพแต่ละขั้นอย่างละเอียด
 • พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจท่านสามารถปรึกษาแพทย์หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ