แชร์ข้อความนี้

ศูนย์รักษา Failed Back

ศูนย์รักษา Failed Back อาคาร 1 ชั้น 1
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-22.00 น.
02-0222222
info@samitivej.co.th

ปวดหลังเป็นเรื่องน่ารู้ โดยเฉพาะผู้ป่วย ผู้ที่เคยปวดหลังหรือผู้ที่สนใจ ถ้าท่านรู้เรื่องนี้ดีพอและสามารถนำไปปฏิบัติได้ จะป้องกันการปวดหลังของท่านได้

top_failedback

กระดูกสันหลังของเราเปรียบได้ดั่งลำต้นของต้นไม้ซึ่งทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ของต้น เข้าด้วยกัน หากลำต้นอ่อนแอย่อมทำให้ไม่สามารถผลิดอก ออกผล ได้อย่างสมบูรณ์

ปัจจุบันนี้มีการจัดตั้งศูนย์รักษาโรคกระดูกสันหลังเกิดขึ้นหลายแห่งในประเทศไทย แต่ที่นี่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เรามีความต่างจากที่อื่น คือเรามีศูนย์รักษาโรคกระดูก สันหลังบริเวณเอวทั้งแบบไม่ผ่าตัดและผ่าตัดซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาโรค นอกจากนี้ยังมีความ พร้อมในด้านอุปกรณ์นวัตกรรมการรักษาโรคกระดูกสันหลัง รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในด้านการให้บริการอย่างครบวงจร ดังนี้

 • ห้องตรวจผู้ป่วย ห้องทำการรักษาที่มีอุปกรณ์ เครื่องมืออย่างครบครัน
 • ห้องผ่าตัดที่มีมาตรฐานสูง พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยภายในห้องผ่าตัด อาทิ เครื่อง C-ARMแบบ 2-D และ 3-D เครื่อง MRI ภายในห้องผ่าตัดเพื่อใช้สำหรับตรวจความถูกต้องในระหว่างการ ผ่าตัดและหลังการผ่าตัดหรือในรายที่มีปัญหาระหว่างการผ่าตัด
 • เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีสูงในการวินิจฉัยโรคทางด้านกระดูกสันหลังและข้อ เช่น เครื่องวัดความ หนาแน่นของกระดูก เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบนำวิถี เครื่องตรวจด้วยระบบแม่เหล็ก (MRI)
 • บริการตัดรองเท้า เครื่องพยุงแขนขา กายอุปกรณ์ที่ใช้ในการพยุงหลังทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด ที่คอยให้บริการคุณตลอดเวลา
 • ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกด้านที่เกี่ยวข้องในการรักษาโรคกระดูกสันหลัง เช่น แพทย์ระบบประสาท ศัลยศาสตร์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัดที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูง ในการให้การดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง โดยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ ของร่างกายให้สมบูรณ์อย่างต่อเนื่องและถูกวิธี

เนื่องจากการผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลังมีมากมายหลายวิธี ทั้งในประเทศไทยและ ต่างประเทศ โดยสามารถทำการรักษากระดูกสันหลังได้ทุกส่วนตั้งแต่ระดับคอ ระดับทรวงอก ระดับเอวจนถึงระดับกระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ และแม้ว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ หลายๆ แห่งทั้งภาครัฐและเอกชนจะมีศักยภาพสูงในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง จำนวนมากในแต่ละปี แต่ผลที่ได้อาจจะต่างกันไปตามความชำนาญของแพทย์และเครื่องมือ อำนวยความสะดวกในการผ่าตัด ผู้ป่วยที่ผ่าตัดแล้วได้ผลดีก็จะจบปัญหาไปในระดับ หนึ่ง แต่ผู้ป่วยที่ผ่าตัดแล้วไม่ดีขึ้นก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ ทั้งผู้ป่วย แพทย์ผู้รักษา และโรงพยาบาลที่ให้การรักษา นอกจากนี้ผู้ป่วยบางรายที่ผ่าตัดหายดีแล้ว ในเบื้องต้นก็ อาจจะเกิดปัญหาต่อมาในภายหลังได้อีก การดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้นั้นถือเป็นความท้าทาย และโอกาสในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยในอนาคต การจัดตั้งศูนย์ Failed Back หรือ Revision Spine Center ขึ้นที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ จะสามารถช่วยผู้ป่วย กลุ่มนี้ได้ และยังสามารถรองรับผู้ป่วยต่างประเทศได้เป็นอย่างดี เป้าหมายของศูนย์ นั้นนอกจากการรักษาแล้วยังมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ในเชิงการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อประโยชน์ของแพทย์รุ่นหลังที่จะเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาการรักษาให้ดี มากยิ่งขึ้นต่อๆ ไป โดยมิได้เน้นในเรื่องการหารายได้เป็นประเด็นสำคัญ เพราะฉะนั้นศูนย์นี้จึง พร้อมที่จะดูแลท่านที่มีปัญหาในเรื่อง Failed Back ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีทุนทรัพย์ซึ่ง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือจะเป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ก็ตาม

“อาการปวดหลัง” ไม่หายขาดภายหลังจากที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้ว ตามศัพท์ ทางแพทย์เรียกว่า “Failed Back Surgery or Syndrome” มักมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยทั่วทุก มุมโลก ผู้ป่วยกลุ่มนี้เมื่อได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังครั้งแรกแทนที่จะหายขาดจากอาการเจ็บปวด แต่กลับยังคงมีอาการปวดหลังเช่นเดิม อาจมากขึ้นหรือปวดเรื้อรังซึ่งสร้างความทุกข์ทรมาน ภายหลัง การผ่าตัดอย่างมาก และบางคนต้องรับความทุกข์ทรมานจากอาการนี้เป็นเวลาหลายปี

การผ่าตัดกระดูกสันหลังถ้าจะคาดหวังผลสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปคงไม่ได้เนื่องจากมีปัจจัย เสี่ยงต่างๆมากมายที่อาจทำให้เกิดภาวะไม่พึงประสงค์ขึ้นได้ จนทำให้ผลที่ได้หลังการผ่าตัดไม่ดีพอ โดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงอาจมาจากทีมแพทย์ผู้ผ่าตัดที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพียงพอ ตัวคนไข้ เองตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์การผ่าตัดที่ทำให้การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จและนำไปสู่ภาวะ ผิดปกติของผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่เรียกว่า “Failed Back Surgery”

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เป็นศูนย์ที่มีศักยภาพสูงทั้งในการรักษาโรคกระดูกสันหลังทั่วไป การผ่าตัดโรคกระดูกสันหลังและการผ่าตัดแก้ไขโรคกระดูกสันหลังที่ผ่าตัดแต่ยังไม่หายขาดจาก อาการเจ็บปวด จึงได้นำศักยภาพที่มีอยู่นี้มาทำการจัดตั้ง “Revision Spine Center” หรือ “ศูนย์รักษา Failed Back” เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะผิดปกติหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังขึ้นเป็น แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไปในอนาคต

ปัจจัยที่อาจจะก่อให้เกิดภาวะผิดปกติหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง คือ

 • ความชำนาญของแพทย์ผู้ให้การรักษาหรือการผ่าตัดซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดข้อหนึ่งต่อ ความสำเร็จในการผ่าตัดกระดูกสันหลังโดยเฉพาะการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้นหลัง จากการผ่าตัดไปแล้ว ซึ่งแพทย์จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดกระดูกสันหลังที่มีประสบการณ์ สูงและมีความละเอียดรอบคอบ
 • ความพร้อมและการเตรียมการก่อนการผ่าตัดทั้งเครื่องมือทางการแพทย์และทีมแพทย์เฉพาะทาง
 • ตัวผู้ป่วยและชนิดของโรคกระดูกสันหลังที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นหลักใหญ่มากอีกข้อหนึ่งตลอด จนกระทั่งการดูแลหลังการผ่าตัดที่ถูกต้อง เพราะถ้าการดูแลหลังผ่าตัดไม่ดีพอ ความยากง่าย ของโรคกระดูกสันหลังแต่ละชนิด กระดูกพรุนหรือบางมาก โรคประจำตัวอื่นๆ ที่ผู้ป่วยเป็นและ รักษาอยู่ก็ส่งผลให้เกิดภาวะผิดปกติหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังตามมาได้
 • การเลือกเทคนิคและวิธีการที่ดี ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ป่วยจะทำให้ผู้ป่วยหายจากอาการเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน

เทคนิคการให้การรักษา

การรักษาผู้ป่วย Failed Back Surgery มิใช่ว่าจำเป็นต้องแก้ไขโดยการผ่าตัดเสมอไป ผู้ป่วยที่ได้รับ ความทุกข์ทรมานหลังการผ่าตัดในครั้งแรกหลายรายเมื่อได้รับคำแนะนำที่ดีและให้การรักษาอย่าง ถูกต้องก็สามารถผ่านช่วงเวลาที่ทุกข์ทรมานไปได้และหายจากอาการปวดในที่สุด สำหรับกลุ่มที่ยัง คงมีปัญหาอยู่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นหลังการผ่าตัดใหม่ๆ หรือหลังการผ่าตัดเป็นเวลานานจำเป็นต้อง เลือกหาวิธีการที่เหมาะสมในการรักษาโดยต้องพิจารณาว่า

 1. มีความเจ็บปวดทุกข์ทรมานมากน้อยแค่ไหน
 2. มีอาการทางระบบประสาทถูกกดทับร่วมด้วยหรือไม่
 3. การใช้งานหรือดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอุปสรรคมากน้อยแค่ไหน

ขั้นตอนการประเมินอาการและการเข้ารับการรักษา

 1. ผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินอาการ พิจารณาแนวทางการรักษาจากแพทย์อาวุโสประจำศูนย์
 2. การให้การรักษาพยาบาล และการผ่าตัดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังของศูนย์ฯ เท่านั้น หรือต้องผ่านการ เห็นชอบจากแพทย์ผู้ดูแลศูนย์ฯ
 3. แพทย์ที่ให้การรักษาต้องเป็นแพทย์ที่ผ่านการอบรมเฉพาะด้าน และผ่านการทดสอบว่ามีความเชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังอย่างแท้จริง
 4. ก่อนการผ่าตัด และหลังการผ่าตัดจะมีการประชุมของทีมแพทย์เพื่อวิเคราะห์ผล และแนวทางการรักษาที่ปฏิบัติไปแล้วอย่างต่อนื่อง
 5. มีการติดตามอาการของผู้ป่วยร่วมกันระหว่างศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง กับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบขั้นตอนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด


ในการแก้ปัญหาต่างๆ แพทย์ต้องพิจารณาผู้ป่วยเป็นรายๆ ไปตามอาการที่ผู้ป่วยมีปัญหาอยู่ซึ่งอาจจะมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกัน รวมทั้งต้อง พิจารณาที่ตัวผู้ป่วยเป็นหลัก ด้วยการผ่าตัดผู้ป่วย Failed Back นั้นมิใช่ว่าจะต้องเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่โตมากๆ แต่เพียงอย่างเดียว หลายรายที่พบว่าการกดทับเส้นประสาทแต่เพียงเล็กน้อยก็สามารถแสดงอาการปวดรุนแรงออกมาได้ เทคนิคและวิธีการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงมีความ สลับซับซ้อนมากกว่าผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการผ่าตัดมาก่อน

การฟื้นฟูหลังการรักษาในมุมมองของการผ่าตัด

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแก้ไขกระดูกสันหลังในกลุ่ม Failed Back จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติ ตามขั้นตอน การรักษาซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละราย ในการนี้แพทย์ผู้ผ่าตัดจะให้การ แนะนำวิธีการต่างๆที่ถูกต้องให้ ผู้ป่วยเองก็ควรซักถามด้วยว่าจะทำอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อ ป้องกันการเกิด Failed Back ซ้ำซ้อน อย่าลืมว่าสถานะการของผู้ป่วยแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ความแตกต่างอาจจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ “ได้ผลที่สมบูรณ์ในการผ่าตัดอย่างเต็มที่หรือไม่” “สภาวะของ ตัวผู้ป่วยเอื้อเต็มที่หรือไม่” และสุดท้าย “การดูแลหลังการผ่าตัดต้องปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง”

ที่นี่ เรามีคำตอบให้ทุกปัญหาเรื่องหลังของคุณ โดยศัลยแพทย์อาวุโสที่เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านและเป็นที่ยอมรับในวงการ

ศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง

ทีมศัลยแพทย์ด้านกระดูกสันหลัง

ทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

มั่นใจด้วยรางวัลรับรองมาตรฐานการรักษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง