ล้างค่าทั้งหมด
2557

สมิติเวช ศรีนครินทร์

ประกาศณียบัตรรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ เน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 2557 – 24 กรกฎาคม 2560

2557

สมิติเวช สุขุมวิท

ประกาศณียบัตรรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ เน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2557 – 20 ตุลาคม 2560

2557

สมิติเวช ศรีราชา

รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน จากกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อ 20 สิงหาคม 2557

2557

สมิติเวช ศรีราชา

รางวัล Hospital Quality Award 2014 จากบริษัทเอไอเอ

2556

สมิติเวช ศรีนครินทร์

ประกาศณียบัตรรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากลสำหรับการดูแลผู้ป่วยและการจัดการองค์กร จาก Joint Commision International (JCI) ตั้งแต่ 9 สิงหาคม 2556 – 8 สิงหาคม 2559

2556

สมิติเวช สุขุมวิท

ประกาศณียบัตรรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากลสำหรับการดูแลผู้ป่วยและการจัดการองค์กร จาก Joint Commisiion International (JCI) ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2556 – 10 สิงหาคม 2559

2556

สมิติเวช ศรีนครินทร์

รางวัลยอดเยี่ยมประเภทงานพัฒนาบุคลากร จากงาน The Asia Hospital Management Award 2013

2556

สมิติเวช ศรีนครินทร์

รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556

2556

สมิติเวช ศรีนครินทร์

รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประเภท Commitment to Engagement ประจำปี 2556

2550

สมิติเวช ศรีนครินทร์

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Overall Service Provider Award จาก บจม. อยุธยา อลิอันซ์ ซี พี ประกันชีวิต เมื่อปี พ.ศ.2550