แชร์ข้อความนี้

เวชศาสตร์ชะลอวัย ศาสตร์แนวใหม่ในการดูแลสุขภาพ

Anti-Aging Medicine (เวชศาสตร์ชะลอวัย) เป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีวัตถุประสงค์ในการสืบหาโรคในระยะต้น  การป้องกันโรค , การรักษาโรค และการย้อนคืนการทำงานของร่างกายที่เกิดจากความชรา โดยใช้องค์ความรู้ที่มีพื้นฐานจากหลักฐานงานวิจัยที่น่าเชื่อถือในปัจจุบันในการประเมินผู้ป่วย

Functional Medicine (ภวเวชศาสตร์) เป็นการแพทย์ที่ อยู่บนพื้นฐานของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางการแพทย์ ในการรักษา และ ส่งเสริมให้เกิดภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ โดยให้ความสำคัญกับความเฉพาะของชีวเคมีของผู้ป่วยแต่ละบุคคลเพื่อทำนาย และ ออกแบบแนวทางการรักษาที่จำเพาะกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยมุ่งเน้นในการทำความเข้าใจกระบวนการพื้นฐานทางสรีรวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบร่างกาย และ ลักษณะความเสี่ยงที่มาทางพันธุกรรม ซึ่งมีอิทธิพลต่อสุขภาพและการเกิดโรค เพื่อให้กระบวนการและวิธีการรักษาสามารถเข้าถึงสาเหตุที่เป็นรากของปัญหาที่แท้จริง ไม่ใช่แค่การบรรเทาอาการเท่านั้น

หลักสำคัญที่เป็นรากฐานของ Functional Medicine 7 อย่างได้แก่

  • พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงงานวิจัยทางการแพทย์ใหม่ๆไปยังการรักษาทางคลินิก
  • ชีวเคมีที่เฉพาะของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นผลจากพันธุกรรม และ สิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน
  • การรักษาที่เน้นที่ตัวผู้ป่วยมากกว่าที่โรคของผู้ป่วย
  • สมดุลที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลาเนื่องจากเหตุปัจจัยภายในและภายนอกซึ่งมี ผลต่อการทำงานของร่างกายในภาพรวม
  • ความเชื่อมโยงของกระบวนการทางสรีรวิทยาต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งส่งผลถึงทุกองค์ประกอบของกระบวนการทำงาน
  • การมองเรื่องสุขภาพเป็นชีวิตด้านบวก ไม่ใช่แค่ร่างกายที่ปราศจากโรค
  • การสนับสนุนให้เกิดการคงไว้ซึ่งการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ที่มีอยู่

 

Anti-aging Medicine ทำอะไรได้บ้าง

1.การตรวจรหัสพันธุกรรม เพื่อทำนายโอกาสการเกิดโรคในอนาคต  เช่น โรคมะเร็ง เป็นต้น

2.การตรวจภาวะโภชนาการเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ เช่นตรวจดูระดับวิตามินแร่ธาตุ สารต้านอนุมูลอิสระ ระดับกรดอะมิโน ระดับกรดไขมันจำเป็น

3.การตรวจประสิทธิภาพการขจัดของเสียของตับ

4.การตรวจภาวะภูมิแพ้แอบแฝง

5.การตรวจความรุนแรงของการสะสมของโลหะหนักและสารพิษที่ก่อให้เกิดโรค

6.การตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย

 

นอกจากนี้ยังมีการตรวจอื่นๆอีกมากมายที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยจะนำมาวิเคราะห์และวางแผนการดูแลรักษา เพื่อปรับสมดุลตั้งแต่ภาวะโภชนาการด้วยการรับประทานวิตามินและแร่ธาตุเสริมที่มีความเหมาะสมเฉพาะบุคคล หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนที่ขาด และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาสุขภาพที่แท้จริงและยั่งยืน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันความงาม   โทร. 038-320300 ต่อ 1421-2

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 2.95 จาก 5 จำนวนโหวต 22 โหวด

ผู้เขียน

นพ. รณพร วีระฉันทะชาติ สรุป: เวชปฏิบัติทั่วไป เวชศาสตร์ชะลอวัย