แชร์ข้อความนี้

Banner-01.jpg

VDO ที่เกี่ยวข้อง


Samitivej Empower Disable ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน

สมิติเวชตอบรับ มาตรา 35 แห่ง พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สนับสนุนเงินเพื่อใช้สำหรับซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำธุกิจ และประสานสิทธิ์บรรเทาทุกข์ ซึ่งสามารถนำไปสร้างอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว และมีความรู้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองเพื่อการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนมากขึ้น