แชร์ข้อความนี้

บริษัทฯ ได้นำจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ทั้งการป้องกัน รักษา และ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีมาเผยแพร่แก่ผู้ที่อยู่ในวงการแพทย์เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานและพัฒนาความรู้ในด้านการแพทย์  อาทิ การจัดการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในสาขาต่างๆ มาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย  นอกจากนี้ ยังได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์มาดูแลชุมชน  พร้อมกับต่อยอดวิสัยทัศน์อันแน่วแน่ที่จะมีส่วนร่วมสนับสนุนช่วยเหลือสังคมในวงกว้าง  โดยเน้นการทำกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนด้านต่างๆ

บริษัทฯ ดำเนินนโยบาย CSR ภายใต้กลยุทธ์ หรือแนวคิด Sustainable CSR โดยเน้นความยั่งยืนเป็นหลัก สามารถแบ่งการดำเนินโครงการออกเป็นดังนี้

1) การส่งเสริมสุขภาพภายในองค์กร

บุคลากรในบริษัทฯ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีในการนำพาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ดังนั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคนในองค์กรโดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของบุคลากรในองค์กร

 • บริษัทฯ ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ได้ดำเนินมารวมกว่า 20 ปีแล้ว
 • ตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปีให้กับพนักงาน ตามอายุและวัยที่เหมาะสม
 • บริการฉีดวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้กับพนักงาน
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงาน เช่น จัดชมรมวิ่ง   จัดสอนโยคะ
 • จัดสถานที่ออกกำลังกาย ให้กับพนักงาน

2) การส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง หวังให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพื่อให้มีความรู้ด้านสุขภาพ ป้องกันตัวเองนำปสู่ความสุขที่ยั่งยืน

 • การนำทีมแพทย์ พยาบาล และพนักงาน ออกไปตรวจสุขภาพให้กับคนในชุมชนสุเหร่า
  บ้านดอนเป็นประจำ  พร้อมให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เช่น การฉีดวัคซีนในเด็ก  การป้องกันโรคที่มาในฤดูร้อน   การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
 • การนำทีมแพทย์พร้อมพยาบาลและพนักงาน ออกไปตรวจสุขภาพให้กับเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณชุมชนใกล้เคียงกับโรงพยาบาล  พร้อมตรวจสุขภาพให้กับผู้ปกครอง และนำของเล่นต่างๆ ไปมอบให้กับเด็ก เพื่อเป็นการฝึกทักษะ และเป็นการวางรากฐานความแข็งแรงให้กับเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
 • นำทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ เป็นประจำ พร้อมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และสอนสุขอนามัยที่ดี
 • การเปิดคลินิกในแหล่งชุมชนต่างๆ เช่น  สมิติเวชเมืองทองสหคลินิก ที่มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ภายใต้การดูแลของบริษัท เปิดให้บริการคนในชุมชนให้มีสุขภาพดี รักษาโรคได้ทันท่วงที
 • การให้บริการห้องพยาบาลในองค์กรต่างๆ ด้วยการบริการแพทย์และพยาบาลประจำเพื่อดูแลพนักงานในองค์กรนั้นๆ อย่างใกล้ชิดและทันเวลา เพื่อให้พนักงานขององค์กรนั้นๆ มีสุขภาพดี
 • การจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์  โดยบริษัทฯ ได้มีกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ และผู้เข้ารับฟังสัมมนาสามารถซักถามเรื่องต่างๆจากแพทย์โดยตรงอีกด้วย

3) การสนับสนุน สร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาชุมชนจริงจังร่วมกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA)

กลุ่มบริษัทฯได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมากว่า 7 ปี โดยร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  (PDA)  ภายใต้การดูแลของนายมีชัย วีระไวทยะ นายกสามคมพัฒนาประชากรและชุมชน ให้การดูแล ด้วยวัตถุประสงค์  ส่งเสริมมอาชีพกับคนในชุมชนให้มีความรู้พื้นฐานเพื่อการต่อยอดดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมมีสุขภาพที่ดี  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น  โดยมีแนวทางดังนี้

 • ขยายโอกาสด้านการทำงานของชุมชนต่างๆ ให้สามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้ ด้วยอุปถัมภ์หมู่บ้านหนองพลวง จังหวัดนครราชสีมา โดยการมอบเงินทุนให้ไปพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆ เป็นต้นทุนในการทำอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัวของคนในชุมชน
 • จัดบุคลากรไปให้ความรู้ในการสอนอาชีพ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการหาช่องทางการจัดจำหน่าย พร้อมร่วมจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน เพื่อเป็นรากฐานในการออมทรัพย์
 • จัดคณะแพทย์ พยาบาล และพนักงาน ไปตรวจสุขภาพคนในชุมชนพร้อมให้ความรู้ ปีละ 1 ครั้ง พร้อมเปิดห้องสุขภาพดี (ห้องพยาบาล) พร้อมยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์กีฬา ของเล่นในโครงการ  Toy Sharing   เพื่อเป็นการฝึกทักษะของนักเรียนและคนในชุมชน  นอกจากนี้ยังจัดทีมแพทย์ พยาบาลไปให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัย ให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) เพื่อนำความรู้ไปดูแลและเผยแผ่ให้กับคนในชุมชนต่อไป
 • สนับสนุนโครงการเด็กฝึกงาน  ในช่วงปิดเทอม  โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ เข้ารับการฝึกงานในแผนกต่างๆ ที่โรงพยาบาลสมิติเวช   เพื่อให้โรงพยาบาลเป็นแหล่งความรู้   ทำให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในช่วงเวลาปิดเทอม ฝึกให้นักเรียนมีประสบการณ์จริงจากการทำงาน  มีความรับผิดชอบ และ มีระเบียบวินัย

4) การพัฒนาให้ความช่วยเหลือในด้านสังคมอื่นๆ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า องค์กรธุรกิจไม่สามารถเจริญเติบโตได้ถ้าปราศจากการเกื้อหนุนจากสังคม ด้วยบริษัทฯเองมีจุดแข็งในเรื่องของการเป็นผู้นำในด้านการแพทย์และนวัตกรรม จึงได้จัดโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการตอบแทนคืนแก่สังคมมาโดยตลอด

 • การจัดตั้งกองทุน New Life เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กให้ได้มีโอกาสได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ จนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีโครงการภายใต้กองทุน New Life ดังนี้
 • กองทุนสมิติเวช  เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการผ่าตัดและรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ได้มีโอกาสได้รับการรักษาแต่เติบโตอย่างแข็งแรง และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลครบรอบ 60 ปี ราชาภิเษกสมรส โดยได้ให้การผ่าตัดแก่ผู้ป่วยเด็กแล้ว  102 ราย จนมีสุขภาพแข็งแรง สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ  ซึ่งได้มีปณิธานอย่างแน่วแน่ในการดำเนินการต่อไป
 • กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ไขกระดูกเด็ก” จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยความพร้อมด้านทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการปลูกถ่ายไขกระดูกและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย  จึงมุ่งเน้นการรักษาโรคทางพันธุกรรมในเด็ก เช่น โรคเลือด และโรคมะเร็ง  ที่สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการปลูกถ่ายไขกระดูก   โดยกองทุนสมิติเวชตั้งเป้าจะให้บริการปลูกถ่ายไขกระดูกแก่เด็กจำนวน 5 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในพ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนร่วมกับศูนย์การค้าเมกาบางนา และบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน เพื่อระดมทุนช่วยรักษาผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมียด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก
 • โครงการ   Empower Disable  เป็นโครงการที่กระทำต่อเนื่องมาจากการที่ รพ.  สมิติเวช ได้เข้าร่วมในโครงการ เพิ่มโอกาสการมีอาชีพและมีงานทำของคนพิการภายใต้การปฎิบัติตาม มาตรา  35  แห่ง พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ด้วยการสนับสนุนเงินในการช่วยเหลือคนพิการทั้งหมด  37   สิทธิ์ แบ่งเป็น ซื้อเครื่องจักรในการทำธุรกิจ 20 สิทธิ์ และ ประสานสิทธิ์บรรเทาทุกข์ ( การส่งคนพิการไปตามบ้านเพื่อให้ความรู้ถึงสิทธิต่างๆ ของผู้พิการและผู้ป่วยติดสูงอายุติดเตียงที่)  อีก 17  สิทธิ์ รวมเป็นเงินทั้งหมด 4,051,500  บาท   ซึ่งพวกเขาสามารถนำไปสร้างอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว  และมีความรู้เพื่อรักษาสิทธิของตัวเองในการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

จากนโยบายของสมิติเวช ในเรื่องการดูแลเอาใจใส่คนในชุมชน จึงเกิดเป็นโครงการ  Empower Disable  ขึ้นภายใต้สโลแกนที่ว่า พวกเราทำได้ พวกเขาก็ทำได้  โดยให้การสนับสนุนสินค้าที่ผลิตโดยคนพิการ ไม่ว่าจะ  ตุ๊กตาหมี  เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ผลิตภายใต้คำแนะนำของแพทย์ เวชศาสตร์ ที่ รพ. สมิติเวช และ รับน้ำหนักได้ถึง  150  กิโลกรัม  และ  Tray Foam   และหมอนรองคอ

 • การจัดกิจกรรม October Go Pink เป็นเวลา 6  ปีต่อเนื่องในเดือนตุลาคมของทุกปี  เพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้รู้จักและป้องกันตัวเอง โดยเปิดรับบริจาคเส้นผมเพื่อนำไปทำวิกผม และหมวกไหมพรมเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วย การจัดกิจกรรมเย็บเต้ารวมใจสู้ภัยมะเร็งเพื่อนำไปบริจาคให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งที่ผ่าตัดเต้านม โดยโครงการนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมาก และมีผู้ให้ความสนใจโดยตลอด
 • Health Station by Samitivej” ที่สนาม Sky Lane โดยสมิติเวชได้สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพของนักปั่นจักรยาน ที่มาใช้บริการ Sky Lane ลู่ปั่นจักรยานระยะทาง 23.5 กิโลเมตรที่ไดมาตรฐานระดับโลกและเป็นลู่ปั่นจักรยานกลางคืนแห่งแรกของโลก โดยจัดห้องปฐมพยาบาลฉุกเฉิน ประกอบด้วยทีมพยาบาล และเครื่องมือแพทย์ในการช่วยชีวิตเบื้องต้นที่ทันสมัยครบครัน นอกจากนี้ยังนำรถ  Motorlance  รถมอเตอร์ไซต์ฉุกเฉิน มาบริการประจำสนามทุกวันเพื่อความคล่องตัว และการเข้าถึงผู้ป่วยหรือสถานที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที  พร้อมกับเชื่อมระบบ Tele Health เข้ากับศูนย์รถพยาบาลฉุกเฉินที่สามารถส่งต่อผู้ป่วยมายัง โรงพยาบาลสมิติเวช ได้อย่างรวดเร็ว
 • การจัดกิจกรรม Blue Ribbon! Stop Colon Cancer เนื่องในเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ สมิติเวชขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยร่วมรณรงค์เพื่อให้คนไทยทุกคนตระหนักและรับรู้วิธีการดูแลและป้องกันตัวเอง โดยจัดแพทย์เสวนาให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งลำใส้ใหญ่และการป้องกันออกสื่อต่างๆ   พร้อมนิทรรศการให้ความรู้  และจัดกรรมกิจLike & Share  หาเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ขาดโอกาสทางการรักษา
 • จัดกิจกรรม World Breast Feeding  ฉลองสัปดาห์นมแม่โลก  ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 22 ปี โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ตอกย้ำความเป็นโรงพยาบาลที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ด้วยรางวัลโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก   จากองค์กรอนามัยโลก และองค์กรยูนิเซฟ รวมถึงรางวัลสายใยรักระดับทอง ตั้งแต่ในปี 2551  จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  โดยนำทีม แพทย์  พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียงจัดกิจกรรมสร้างสายใยรักจากแม่สู่ลูก เป็นประจำ  อาทิ คุณประโยชน์และความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  การบีบน้ำนมและการเก็บน้ำนมแม่  โดยหวังว่าจะเป็นแรงผลักดันให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประสบความสำเร็จและยั่งยืนตอลดไปเพราะ นมแม่คือหลักชัย ป้องกันภัยตลอดชีวิต
 • บริษัทฯ ร่วมกับ ร้านปันกัน สังคมแห่งการแบ่งปัน สร้างการมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์แก่สังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการตั้งกล่องบริจาคที่โรงพยาบาล เชิญชวนให้ทุกคนนำของมาบริจาค เพื่อนำไปขายที่ร้านปันกัน  รายได้มอบเป็นทุนการศึกษา ให้กับเด็กที่ดขาดโอกาส

นอกจากนี้บริษัทยังจัดกิจกรรมเสริมเพื่อหารายได้สมทบทุนกองทุน
สมิติเวช สำหรับให้การช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรม วิ่ง-ปั่น การกุศล (Run & Ride for Children Chance) ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาให้ความสนใจและยอดเงินบริจาคเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งเงินที่ได้นี้ทางบริษัทก็ได้นำไปช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสในกองทุนสมิติเวชต่อไป และการจัดจำหน่ายดอกไม้เนื่องในเทศกาลต่างๆ เพื่อหารายได้เข้ากองทุนอีกด้วย

5) การสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับหลักการทำงานของโรงพยาบาล และเป็นการปูพื้นฐาน สร้างจิตสำนึก สร้างความสามัคคี ให้กับบุคลากรใน
บริษัทฯ ตามแนวทางดังนี้

 • การส่งสริมด้านความสะอาดให้กับคนในบริษัททั้งภายใน เช่น จัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส ในการดูแล ความสะอาด และภายนอกบริษัทด้วยการจัดทีมออกไปทำความสะอาดบริเวณชุมชนใกล้เคียง อาทิ ทำความสะอาดและจัดระเบียบ บริเวณซอยทองหล่อ เป็นต้น พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในด้านของการประหยัดพลังงานให้กับพนักงานด้วย
 • การร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งต่างๆให้น่าอยู่ ด้วยการปลูกป่า เพื่อป้องกันการทำลายหน้าดิน
 • การพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยการร่วมมือกับพันธมิตรด้วย การติดตั้งเครื่องย่อยเอกสารต่างๆก่อนนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิลกับบริษัท  INFOSAVE มาตลอดเป็นระยะเวลา 6 ปี
 • บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท  Synergy complete Technology  ในการบำบัด ลดสารเคมีในระบบ Cooling System สำหรับเครื่องปรับอากาศ ทำให้ประหยัดไฟได้มากขึ้น

6) การส่งเสริมวัฒนธรรมและศาสนา

สมิติเวชเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของวัฒนธรรมและศาสนา  โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยในเทศกาลต่างๆ อาทิ

 • จัดงานสงกรานต์   จัดกิจกรรมทรงน้ำพระรวม เพื่อความเป็นสิริมงคล  รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และเชิญชวนเจ้าหน้าที่แต่งกายในชุดไทย
 • จัดกิจกรรมลอยกระทง และเชิญชวนให้พนักงานใส่ชุดไทย

ในเรื่องของศาสนาซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย  สมิติเวชจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี  และจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีแด่วัดป่าอภัยคีรี  ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 รวมถึงการทำบุญในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลอื่นๆ ทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมต่างชาติเพื่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการชาวต่างชาติซึ่งเป็นการเอาใจใส่ในการรักษาพยาบาลแบบองค์รมด้วย เช่น

 • เทศกาลตรุษจีน แจกส้มมงคลให้กับผู้รับบริการ
 • เทศกาลคริสต์มาส ประดับตกแต่งต้นคริสต์มาส
 • เทศกาลของชาวญี่ปุ่น เช่น ฮินะมัตสุริเทศกาลวันเด็กผู้หญิง โคโดโมะมัตสุริ เทศกาลวันเด็กผู้ชาย และทานาบาตะมัตสุริ เทศกาลขอพรจากดวงดาว

การทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สมิติเวชได้รัรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจ Thailand Top Company Awards 2015 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการเพื่อสุขภาพ เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้กับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมด้านการแพทย์บริการสุขภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นตัวอย่างในการดำเนินธุรกิจ   และรางวัลความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม สำหรับองค์กรขนาดกลางที่มีรายได้น้อยกว่า 10,000  ล้านบาท / ปี  (TMA-SASIN Management Excellence Awards) ที่จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย  ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ  Thailand Corporate Excellence Awards