กรุณาเลือกโรงพยาบาลที่ท่านถือหุ้น

จดหมาย เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 – โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท, สมิติเวชศรีนครินทร์ และ โรงพยาบาลเด็ก [ดาวน์โหลด]

 

ข่าวสารผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย

 1. จดหมายเชิญประชุม [ยกเลิก]
 2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 [ยกเลิก]
 3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนฯ [ยกเลิก]
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ [ยกเลิก]
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ [ยกเลิก]
 6. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม [ยกเลิก]
 7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน [ยกเลิก]
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. [ยกเลิก]
 9. ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. [ยกเลิก]
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. [ยกเลิก]
 11. ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. [ยกเลิก]

รายงานประจำปี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 

ข่าวสารผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประจำปี 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย

 1. จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประจำปี 2562 [ดาวน์โหลด]
 2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 [ดาวน์โหลด]
 3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนฯ เอกสารแนบ 3 [ดาวน์โหลด]
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ เอกสารแนบ 4 [ดาวน์โหลด]
 5. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน เอกสารแนบ 5 [ดาวน์โหลด]
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ เอกสารแนบ 6 [ดาวน์โหลด]
 7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม เอกสารแนบ 7 [ดาวน์โหลด]
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เอกสารแนบ 8 [ดาวน์โหลด]
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เอกสารแนบ 8 [ดาวน์โหลด]
 10. ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เอกสารแนบ 8 [ดาวน์โหลด]

รายงานประจำปี