กรุณาเลือกโรงพยาบาลที่ท่านถือหุ้น

 

ข่าวสารผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย

  1. จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 (4 หน้า) [ดาวน์โหลด]
  2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560 (14 หน้า) [ดาวน์โหลด]
  3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนฯ เอกสารแนบ 2 (3 หน้า) [ดาวน์โหลด]
  4. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ เอกสารแนบ 3 (2 หน้า) [ดาวน์โหลด]
  5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ เอกสารแนบ 4 (2 หน้า) [ดาวน์โหลด]
  6. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม เอกสารแนบ 5 (1 หน้า) [ดาวน์โหลด]
  7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน เอกสารแนบ 6 (1 หน้า) [ดาวน์โหลด]
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เอกสารแนบ 6 (3 หน้า) [ดาวน์โหลด]
  9. ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เอกสารแนบ 6 (1 หน้า) [ดาวน์โหลด]
  10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เอกสารแนบ 6 (3 หน้า) [ดาวน์โหลด]
  11. ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เอกสารแนบ 6 (1 หน้า) [ดาวน์โหลด]

รายงานประจำปี

 

ข่าวสารผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย

 1. จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 (4 หน้า) [ดาวน์โหลด]
 2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี 2560 (10 หน้า) [ดาวน์โหลด]
 3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนฯ เอกสารแนบ 3 (2 หน้า) [ดาวน์โหลด]
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ เอกสารแนบ 4 (2 หน้า) [ดาวน์โหลด]
 5. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน เอกสารแนบ 5 (2 หน้า) [ดาวน์โหลด]
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ เอกสารแนบ 6 (3 หน้า) [ดาวน์โหลด]
 7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม เอกสารแนบ 7 (1 หน้า) [ดาวน์โหลด]
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เอกสารแนบ 8 (1 หน้า) [ดาวน์โหลด]
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เอกสารแนบ 8 (3 หน้า) [ดาวน์โหลด]
 10. ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เอกสารแนบ 8 (4 หน้า) [ดาวน์โหลด]