กรุณาเลือกโรงพยาบาลที่ท่านถือหุ้น

 

ข่าวสารผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย

 1. จดหมายเชิญประชุม [ดาวน์โหลด]
 2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 [ดาวน์โหลด]
 3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนฯ [ดาวน์โหลด]
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ [ดาวน์โหลด]
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ [ดาวน์โหลด]
 6. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม [ดาวน์โหลด]
 7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน [ดาวน์โหลด]
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. [ดาวน์โหลด]
 9. ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. [ดาวน์โหลด]
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. [ดาวน์โหลด]
 11. ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. [ดาวน์โหลด]
 12. แนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 [ดาวน์โหลด]

รายงานประจำปี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น