แชร์ข้อความนี้

พัฒนาการทางภาษาและคำแนะนำสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า

HIGHLIGHTS:

 • Expressive language คือ ความสามารถในการแสดงออกทางภาษาผ่านการมองเห็น เช่น การเขียนสัญลักษณ์ ท่าทางการแสดงออก เป็นต้น และผ่านการได้ยินโดยการพูด
 • Receptive language คือ ความสามารถในการเข้าใจ รู้ภาษาที่ผู้อื่นแสดงออกมาผ่านการมองเห็น คือ เข้าใจภาษาท่าทาง สัญลักษณ์ต่างๆ ความสามารถในการอ่านและฟัง

 

พัฒนาการทางภาษาและคำแนะนำสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า

พัฒนาการทางภาษา มีความสำคัญในขบวนการสื่อสาร ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติม การพัฒนาสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ การเข้าสังคม และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ซึ่งภาษาแบ่งเป็น/ด้านหลักๆ คือ

 1. Expressive language คือ ความสามารถในการแสดงออกทางภาษาผ่านการมองเห็น เช่น การเขียนสัญลักษณ์ ท่าทางการแสดงออก เป็นต้น และผ่านการได้ยินโดยการพูด
 2. Receptive language คือ ความสามารถในการเข้าใจ รู้ภาษาที่ผู้อื่นแสดงออกมาผ่านการมองเห็น คือ เข้าใจภาษาท่าทาง สัญลักษณ์ต่างๆ ความสามารถในการอ่านและฟัง
อายุ (เดือน) พัฒนาการ
0-3 เดือน
 • ตอบสนองต่อเสียง เช่น ร้อง สะดุ้ง
 • ยิ้มตอบ
 • ส่งเสียงโดยเปล่งมาจากคอคล้ายเสียงสระ เช่น อูอู (cooing)
4-6 เดือน
 • หันหาที่มาของเสียง
 • หัวเราะเสียงดัง
 • เล่นเสียงโดยมีความดังและระดับเสียงที่แตกต่างกัน
 • เล่นเสียงเกิดเป็นเสียงพยัญชนะ เช่น บาบา ปาปา มามา ดาดา เป็นต้น
7-9 เดือน
 • ตอบสนองเมื่อถูกเรียกชื่อ เช่น หยุดฟัง หันมอง
 • มองหาที่มาของเสียง
 • ใช้ท่าทาง หรือ ส่งเสียงเรียกให้ผู้ใหญ่สนใจ
 • ส่งเสียงยังไม่เป็นคำ แต่เป็นทำนองคล้ายคำ วลี หรือประโยคตามผู้ใหญ่
10-12 เดือน
 • เข้าใจคำสั่งห้าม “ไม่” “หยุด”
 • มองตามสิ่งที่ผู้ใหญ่ชี้ชวนให้ดู
 • ทำตามคำสั่งง่ายๆได้ โดยมีท่าทางประกอบ เช่น Bye bye ส่งจูบ
 • ส่ายหน้าหรือพยักหน้าเพื่อตอบคำถาม
 • เรียก “พ่อ” หรือ “แม่” ได้อย่างถูกต้อง
 • เริ่มพูดเป็นคำเดี่ยวที่มีความหมาย
13-15 เดือน
 • ทำตามคำสั่ง 1 ขั้นตอน โดยไม่ต้องมีท่าทางประกอบ
 • ชี้คนหรือสิ่งของที่คุ้นเคยได้ถูก
 • พูดเป็นคำที่มีความหมายปนกับการส่งเสียงที่ไม่เป็นคำ
 • ชี้ชวนให้ผู้อื่นมองตามสิ่งที่คนเองสนใจ
 • พูดได้เป็นคำเดี่ยว 4-6 คำ
16-18 เดือน
 • ชี้อวัยวะได้ 1-3 ส่วน
 • พูดเป็นคำเดี่ยวได้ 10-20 คำ
 • เล่นเลียนเสียงสิ่งแวดล้อมซ้ำๆ เช่น เสียงรถ เสียงสัตว์ร้อง เป็นต้น
 • บอกความต้องการง่ายๆได้ เช่น เอา, ไป
19-24 เดือน
 • ทำตามคำสั่ง 2 ขั้นตอน
 • พูดเป็นคำเดี่ยวได้ประมาณ 50 คำ
 • ถามคำถาม “อะไร”
 • เริ่มพูดเป็น 2 คำติด เช่น ไปเที่ยว
25-36 เดือน
 • รู้เพศ อายุ
 • เข้าใจหน้าที่ของสิ่งของ
 • บอกชื่อตัวเองได้
 • ถามคำถาม “ใคร” “ที่ไหน”
 • เริ่มพูดเป็นประโยค 3คำติด
 • พูดให้คนไม่คุ้นเคยฟังเข้าใจได้ร้อยละ 75
3-4 ปี
 • เข้าใจการเปรียบเทียบ ของขนาด ความยาว สี
 • รู้จัก 4 สี
 • เข้าใจเหตุผลเมื่ออธิบายง่ายๆได้
 • รู้จักการจัดหมวดหมู่สัตว์ ของกิน ของใช้
 • พูดเล่าเรื่องง่ายๆได้
 • ตอบคำถาม “เมื่อไร” “ทำไม” “อย่างไร” ได้
 • สามารถสนทนาโต้ตอบ กลับไปกลับมาในเรื่องเดียวกันได้ช่วงสั้นๆ
 • พูดชัดเจนพอให้คนไม่คุ้นเคยฟังเข้าใจได้ทั้งหมด

เกณฑ์ที่บ่งชี้ว่าเด็กอาจมีปัญหาพัฒนาการทางภาษาล่าช้าที่ควรได้รับการตรวจประเมินหาสาเหตุ

 • 0-4 เดือน ไม่ตอบสนองต่อเสียงในช่วงที่เด็กกำลังตื่นดี
 • 5-7 เดือน ส่งเสียงน้อย หรือไม่ส่งเสียงอ้อแอ้ โต้ตอบกับผู้เลี้ยงดู
 • 9-12 เดือน ไม่หันหาเสียง ไม่ทำเสียงเลียนเสียงพยัญชนะอื่นนอกจาก “อ”
 • 18 เดือน ไม่พูดเป็นคำเดี่ยวที่มีความหมาย
 • 24 เดือน พูดคำเดี่ยวที่มีความหมายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 คำ
 • 30 เดือน ยังไม่พูดเป็นวลี2คำติด
 • 36 เดือน ไม่พูดเป็นประโยค3-4คำติด หรือพูดให้ผู้อื่นฟังเข้าใจได้น้อยกว่าร้อยละ 50
 • 48 เดือน ไม่พูดเป็นประโยค หรือหรือพูดให้ผู้อื่นฟังเข้าใจได้น้อยกว่าร้อยละ 80

สาเหตุของการพูดช้า

 1. การได้ยินผิดปกติ
 2. สติปัญญาบกพร่อง
 3. ออทิซึม
 4. สมองพิการ (cerebral palsy)
 5. พัฒนาการทางภาษาผิดปกติ
 6. การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ขาดการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม
 7. สาเหตุอื่นๆ

การรักษา

 1. รักษาตามสาเหตุ
 2. ให้คำแนะนำในการกระตุ้นพัฒนาการทางภาษา
  • ออกเสียงพูดให้ชัดเจนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการพูด
  • พูดในสิ่งที่เด็กกำลังสนใจ และฝึกทำตามคำสั่ง
  • ส่งเสริมให้ใช้คำศัพท์ใหม่ และเห็นความสำคัญของการสื่อสารโดยใช้ภาษาพูด
  • ฝึกให้พูดในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ เช่น ตั้งคำถามปลายเปิด พูดขยายความในคำตอบของเด็ก เป็นผู้ฟังที่ดี ไม่เร่งรัดหรือกดดันเด็ก ควรให้แรงเสริมทางบวก
  • สร้างโอกาสการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การอ่านนิทาน การเล่นสมมติ
  • งดหรือลดเวลาในการดูโทรทัศน์

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 2.50 จาก 5 จำนวนโหวต 18 โหวด

ผู้เขียน

พญ. เสาวนีย์ พิชัยรักษ์พร สรุป: สาขากุมารเวชศาสตร์ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม