กติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม :

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย และต้องมีอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกรายละเอียดที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล โดย 1 รายชื่อมี 1 สิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล
 3. ขอสงวนสิทธิ์บุคลากรของโรงพยาบาลสมิติเวชและครอบครัว หมายรวมถึง พ่อ แม่ พี่/น้อง สามี/ภรรยา และลูก ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้
 4. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม หากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมสนุก หรือรับรางวัลใดๆ และหากตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ผู้ร่วมสนุกมีสิทธิ์รับรางวัลได้สูงสุด 1 รางวัล/ท่านเท่านั้น รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
 6. สามารถใช้สิทธิ์ Gift Voucher 1 ครั้ง/ท่าน/ใบ โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้ รวมทั้งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือใช้ร่วมกับโปรแกรมส่วนลดอื่นๆ ของโรงพยาบาลฯ ได้
 7. การใช้ Gift Voucher ของรางวัล เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้บนคูปอง กรณีเกิดค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบุไว้ ผู้ประสงค์ใช้ Gift Voucher จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 8. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้นำข้อมูลที่กรอกไว้ อาทิ ชื่อ-นามสกุล และ/หรือ รูปภาพ และ/หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้มาใช้บนช่องทางของโรงพยาบาลสมิติเวช อาทิ Website, Facebook หรือ Samitivej Hospital eNewsletter เป็นต้น โดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่
 9. สามารถติดตามนโยบายของโรงพยาบาลฯ ได้ที่ https://www.samitivejhospitals.com/terms-of-use/
 10. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี เช่น บัตรสูญหาย บัตรหมดอายุ ฯลฯ
 11. คำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 12. กรณีพบผู้ส่อเจตนาหรือจงใจทำลาย สร้างความเสียหายให้แก่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ สมิติเวชมีสิทธิ์ดำเนินการทางกฏหมาย
 13. ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ