Share the message

ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံသည် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ဆေးရုံ ၁၀ ခု စာရင်းဝင် ဖြစ်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ အသိမှတ်ပြုခြင်းခံရသော ထိုင်းနိုင်ငံမှ တစ်ခုတည်းသော ဆေးရုံဖြစ်ပါသည်။

ခရီးသှားကနှးမာရေး အရညအှသှေး စစဆှေးမှုအဖှဲ့ အနဖှငှေ့ အာရှ၊ အရှေ့ အလယပှိုငှး၊ ဥရောပနှငှ့ အမရေိကားရှိ ဆေးရုံမှားအား ကမဘှာတစဝှမှးမှ ဆေးကုသမှုရှာဖှသေူ ခရီးသှားဧညှ့သညမှားအတှကှ ကုသမှုနှငှ့ စောငှ့ရှောကမှု စှမှးဆောငရှညမှငှ့မားမှုကို လေ့လာဆနှးစစှ ခဲ့ပါသညှ။ဆစမှီတဝေ့ဆေးရုံသညှ ကမဘှာ့ထိပတှနှး ဆေးရုံ ၁၀ ခု စာရငှးဝငှ ဖှစခှဲ့ပီး အဆိုပါ အသိမှတပှုခှငှးခံရသော ထိုငှးနိုငငှံမှ တစခှုတညှးသော ဆေးရုံဖှစပှါသညှ။ကှနှုပတှို့သညှ ကနှးမာရေးစောငှ့ရှောကမှုအရညအှသှေးမှငှ့မားခှငှးကို ကှနုပှတှို့ အဖှဲ့ အစညှး၏ အဓိကတနဖှိုးထားအဖှစှ ဦးစားပေးလကှ ကှိုးပမှးလကှ ရှိပါသညှ။

Reference