နဂိုအတိုင်းပြန်ထားရန်
2015

Samitivej Srinakarin

Samitivej Srinakarin ဆေးရုံကြီး၊ ဘန်ကောက်၊ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ကလေးဘဝ ရင်ကျပ်ပန်းနာ အစီအစဉ် ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးတွဲကော်မရှင် (JCI) မှ (၂၂) ရက် သြဂုတ်လ (၂၀၁၅) ခုနှစ်မှ (၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၁) ရက် အထိ အကျုံးဝင်သော Certificate of Distinction ကိုချီးမြှင့်သည်။

2015

Samitivej Srinakarin

(၂၀၁၅) ခုနှစ်အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံ ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဆု

2015

Samitivej Sriracha

ဆေးရုံနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု စံနှုန်းဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးစောင့်ရောက်မှု အသိအမှတ်ပြု အဖွဲ့ကြီး (ထိုင်းနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးစောင့်ရောက်မှု အသိအမှတ်ပြု အဖွဲ့ကြီး of Hospital and Health Service Standards) မှ အရည်အသွေးတိုးတက်မြင့်မားရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများနှင့် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း စီမံခန့်ခွဲမှုများအတွက် (၂၀၁၅) ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၄) ရက် မှ (၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၃) ရက် ခုနှစ်အထိ အကျုံးဝင်သော အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရရှိထားသည်။

2015

Samitivej Sriracha

လူနာတွေအတွက် နိုင်ငံတကာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အဆင့်အတန်းနှင့် အဖွဲ့အစည်း စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် (၂၀၁၅) ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၀) ရက် မှ (၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၉) ရက် အထိ အကျုံးဝင်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးတွဲကော်မရှင် (JCI) အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားသည်။

2014

Samitivej Srinakarin

ထိုင်းနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးစောင့်ရောက်မှု အသိအမှတ်ပြု အဖွဲ့ကြီး (ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်း) မှ အရည်အသွေးတိုးတက်မြင့်မားရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများနှင့် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း စီမံခန့်ခွဲမှုများအတွက် (၂၀၁၄) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၅) ရက် မှ (၂၀၁၇) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၅) ရက်အထိ အကျုံးဝင်သော Hospital & Health Service Standards Certification ကိုရရှိထားသည်။

2014

Samitivej Sukhumvit

ထိုင်းနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးစောင့်ရောက်မှု အသိအမှတ်ပြု အဖွဲ့ကြီး (ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်း) မှ အရည်အသွေးတိုးတက်မြင့်မားရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများနှင့် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း စီမံခန့်ခွဲမှုများအတွက် (၂၁) ရက် အောက်တိုဘာလ (၂၀၁၄) ခုနှစ် မှ (၂၀) ရက် အောက်တိုဘာလ (၂၀၁၇) ခုနှစ်အထိ အကျုံးဝင်သော Hospital & Health Service Standards Certification ကိုရရှိထားသည်။

2014

Samitivej Sukhumvit

၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံ ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဆု

2014

Samitivej Sriracha

AIA မှပေးအပ်သော (၂၀၁၄) ခုနှစ်အတွက် ဆေးရုံအရည်အသွေးဆု ရွှေတံဆိပ်ကို ရရှိခဲ့သည်။

2014

Samitivej Srinakarin

Certification of Tuberculosis prevention and control developed and operated Hospital ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။

2014

Samitivej Sriracha

အလုပ်သမားနှင့် လူမှုဖူလုံရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အကောင်းဆုံး ကုမ္ပဏီအတွက် ဂုဏ်ပြုဆု လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။
(၂၀၁၄) ခုနှစ်တွင် အလုပ်သမား ဆက်ဆံရေးနှင့် အလုပ်သမား ဖူလုံရေးတွင် (၅) ရက်၊ သြဂုတ်လ (၂၀၁၄) ခုနှစ် တွင် ငါးနှစ်ဆက်တိုက်ဖြစ်သည်

2013

Samitivej Srinakarin

လူနာတွေအတွက် နိုင်ငံတကာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဆင့်အတန်းနှင့် အဖွဲ့အစည်း စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် (၈) ရက် သြဂုတ်လ (၂၀၁၃) ခုနှစ် မှ (၈) ရက် သြဂုတ်လ (၂၀၁၆) ခုနှစ်အထိ အကျုံးဝင်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးတွဲကော်မရှင် (JCI) အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားသည်။

2013

Samitivej Sukhumvit

လူနာတွေအတွက် နိုင်ငံတကာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဆင့်အတန်းနှင့် အဖွဲ့အစည်း စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် (၁၁) ရက် သြဂုတ်လ (၂၀၁၃) ခုနှစ် မှ (၁၀) ရက် သြဂုတ်လ (၂၀၁၆) ခုနှစ်အထိ အကျုံးဝင်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးတွဲကော်မရှင် (JCI) အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားသည်။