ရှယ်ယာရှင်များ သတင်းအချက်အလက်

 

ရှယ်ရှာရှင်များ၏ နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေး အမှတ် ၄၀/၂၀၁၆

ပူးတွဲ –

၁။ ရှယ်ရှာရှင်များ၏ နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေး အမှတ် ၄၀/၂၀၁၆ ဖိတ်ကြားလွှာ

[ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါ]