Share the message

Chernkhuan

Stonsaovapak, M.D.

Bahasa: Thai & English

Rumah Sakit: Samitivej Srinakarin Hospital

Chernkhuan

Stonsaovapak, M.D.

Spesialisasi
Rehabilitation Medicine
Rehabilitation Medicine & Rehabilitation Medicine
Pendidikan
  • Chulalongkorn University , 2011
  • Chulalongkorn University , 2011
  • Diplomate Thai Board of Rehabilitation Medicine Faculty of Medicine Chulalongkorn University , 2017