Bahasa: English

Rumah Sakit: Samitivej Sukhumvit Hospital

Spesialisasi:

, M.D.